Forretningsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem MHL Advokatfirma og kunden, gælder de nedenfor anførte forretningsbetingelser for enhver opgave:

Salær og betaling:

Ved opgavens modtagelse oplyses en fast pris eller en overslagspris for opgavens løsning. Dette kan dog undlades, hvis kunden er erhvervsdrivende, eller hvis sagen skal behandles omgående.

Ud over salæret skal kunden betale advokatkontorets faktiske udlæg til f.eks. tinglysningsafgift, retsafgifter samt kørsels- og rejseudgifter. Sådanne udgifter opkræves normalt hos kunden i forbindelse med udgiftens afholdelse.

Kontorets salær fastsættes ud fra den tid, der er brugt på opgaven, den grad af specialistviden, opgavens løsning har krævet, de involverede juristers erfaring, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for kunden, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Ved mindre afgrænsede opgaver sender MHL Advokatfirma en faktura, når opgaven er afsluttet. I andre tilfælde udsendes der aconto-fakturaer med længere eller kortere intervaller. Betalingstiden er netto 8 dage. Ved forsinket betaling tilskrives renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Nogle sager igangsættes først, når kunden har indbetalt et depositum til MHL Advokatfirma som sikkerhed for arbejdets betaling.

Ansvar og ansvarsforsikring:

MHL Advokatfirma er ansvarlig for sin rådgivning til kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Firmaet er ansvarsforsikret hos Codan Forsikring med en dækningssum, der overstiger den minimumsdækning på 2,5 mio. kr. pr. advokat, der er gældende for Advokatsamfundets medlemmer.

Kontorets ansvar omfatter i intet tilfælde økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet omsætning eller fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Hvidvaskning:

Som alle andre advokatvirksomheder er MHL Advokatfirma omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Til opfyldelse af loven har vi i visse sager pligt til at indhente identitetsoplysninger både fra nye klienter og fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Tvister:

Eventuelle tvister mellem MHL Advokatfirma og kunden skal afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

Kunden kan desuden klage over sagens håndtering eller det fastsætte salær til Advokatnævnet i overensstemmelse med reglerne herom.