Profil

MHL Advokatfirma er et advokatkontor med base i Horsens. Kontorets medarbejdere har mange års erfaring med at rådgive privatpersoner og erhvervsdrivende inden for de fleste juridiske områder. På kontoret har vi en uformel omgangstone, og vi bestræber os på altid at svare vores kunder hurtigt og præcist i et letforståeligt sprog.

Firmaet har særlig stor erfaring med rådgivning inden for følgende områder:

  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Kontorets medarbejdere har gennem årene rådgivet et meget stort antal private boligkøbere og boligsælgere (selvsalg). Derudover bistår vi jævnligt med køb og salg af erhvervsejendomme.
  • Bistand i forbindelse med arvesager, testamenter og dødsbobehandling. Advokat Martin Høj Lauridsen er udpeget som autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Horsens, og kontoret bistår også arvingerne i  mange privatskiftede boer.
  • Generel erhvervsret. Advokat Martin Høj Lauridsen har gennem næsten 15 år beskæftiget sig med generel erhvervsret, herunder selskabsret, ansættelsesret og virksomhedsoverdragelser.
  • Rådgivning vedrørende juridiske problemstillinger i forbindelse med drift af campingpladser, herunder rådgivning i forbindelse med køb og salg af campingpladser.
  • Tvangsopløsning, likvidation og konkursbehandling. Advokat Martin Høj Lauridsen er antaget som fast medhjælper i tvangsopløsningssager ved Retten i Horsens.

Hvis en opgave kræver specialviden, som ikke findes på vores kontor, inddrager vi – efter nærmere aftale med kunden – de nødvendige specialister, så også sådanne opgaver bliver løst hurtigt og professionelt.

MHL Advokatfirma er ejet af advokat Martin Høj Lauridsen, der i perioden 2010 – 2015 var afdelingsleder for Elvang & Partnere samt Vilsøe Boligadvokater i Horsens.

Bygning Praktiske informationer:

CVR-nr.: 36 12 86 66

Bankforbindelse: Danske Bank – klientkonto (3409 11536158)

Adresse: Søndergade 28, 1. tv., 8700 Horsens

Tlf.: 75 62 22 10 / 51 18 66 89

E-mail: info@mhladvokatfirma.dk

Ansvarsforsikringsselskab: Codan

MHL Advokatfirma er medlem af Advokatsamfundet og af Danske Advokater.

Vigtig lovpligtig information:

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos MHL Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disiplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af MHL Advokatfirma, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.